“180711-Mayhem”

Mayhem Daily WOD

×
  • For Time (Team of 3)
  • 200 Cal. Ski
  • 400 Yard Sled Push (4x45/3x45)
  • 200 Cal. Ski
×
Equipment : SkiErg, Sled (Prowler)
Scoring : For Time
WOD Feed : "Mayhem" Daily